Vedtekter

Vedtekter i Feland Hytteforening

Feland Hytteforening ( FHF )

 

Startet 1988

 

Vedtekter

 

§ 1 Navn

Foreningens navn er Feland Hytteforening ( FHF ) og medlemmene i FHF eier Bnr. 7 – 29 i Gnr.142 i Lindesnes kommune.

 

§2 Foreningens geografiske område

Området er inntegnet på vedlagte kartskisse og inngår som en del av vedtektene.

 

 

§ 3 Formål og virkemidler

·         Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesse i området og virke for områdets sosiale og fysiske miljø.

 

·          Foreningen skal ivareta områdets interesser som et hørings- og samarbeids-organ ovenfor grunneier, kommunen og andre offentlige instanser.

 

 

§ 4 Medlemsskap

·          Enhver som har eiendom innen området har plikt til å være medlem. Vedkommende må godta foreningens vedtekter og formål og må også betale den til enhver tid fastsatte kontingent. Medlemsskapet er gyldig når kontigent er riktig betalt.

 

·          Et medlem kan bare ha en stemme selv om medlemmet eier flere eiendommer i området.

 

§ 5 Kontingent

 

·         Årsmøtet fastsetter medlemskontingent og betalingsfrist. Manglende innbetaling av kontingent purres skriftlig. Stemmerett på Årsmøtet betinges av riktig betalt kontingent.

 

·         Årskontingent for tomter settes til 10 % av den til enhver tid gjeldende kontingent for  hytter, minimum kr. 250,- .

 

§ 6 Årsmøtet  

 

·         Foreningens øverste myndighet er Årsmøtet. Ordinært Årsmøte holdes 1 gang i året. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 4 ukers varsel. Skriftlig forslag må være styret i hende innen den frist som styret bestemmer.

 

·         Årsmøtet er vedtaksført når minimum 1/3 av medlemmene er representert, enten med egne medlemmer eller i form av fullmakter. Hvert medlem har en stemme og stemmegivning kan gis ved skriftligfullmakt. Et medlem kan maksimum stemme for en fullmakt i tillegg til eget medlemskap.

 

Årsmøtet behandler:

·         Valg av møteleder og referent.

·         Årsmelding.

·         Godkjenning av styrebekreftet regnskap.

·         Fastsette budsjett for kommende regnskapsår.

·         Valg av:

-          Leder

-          Sekretær

-          Kasserer

Komiteer utnevnes.

 

·         Årsmøtets beslutninger og dissenser, som forlanges protokollert, sendes samtlige medlemmer.

 

·         Leder velges for to år om gangen. De andre i styret velges også for 2 år, men ikke samme år som leder er på valg.

 

·          Med unntak av § 11 (Vedtektsendringer ) og § 12 ( Oppløsning ) kreves det kun simpelt flertall for at vedtak i Årsmøtet skal være gyldige. Dersom noen krever det, skal valg være skriftlig.

 

§ 7 Ekstraordinært Årsmøte

 

Ekstraordinært Årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevd eller når minst 1/3 av medlemmene kommer med skriftlig krav om det

 

§ 8 Bominstruks

Definisjoner:

1.       låst = bommen låst med hengelås

2.       åpen = ikke låst med hengelås (lagt ned)

3.       oppe = bommen peker loddrett oppover      

 

·         Hovedregel: Enhver som forlater området for hjemreise låser bommen etter seg.

 

·         I lavsesongen ( fra 1/9 til 30/4 - unntatt påske/pinse ) skal bommen alltid låses.

 

·         I høgsesongen (fra 20/6 til 20/8 – skoleferien) kan bommen stå åpen. Den enkelte vurderer selv om bommen kan stå oppe eller om den bør legges ned.

 

§ 9 Medlemsmøter

Medlemsmøter avholdes når styret bestemmer og bør innkalles minst 8 dager forut.

           

 

§ 10 Foreningens ledelse og oppgaver

Styret står for daglig drift av foreningen og skal:

 

·         Iverksette Årsmøtets vedtak og bestemmelser, som dugnad på veier og fellesområder. Planlegge felles sammenkomster dersom det er stemning for det.

 

·         Ivareta medlemmenes interesser, forvalte foreningens eiendeler, herunder føre kontroll med økonomi. Representere foreningen utad.

 

·         Styremøte avholdes når leder eller et flertall av styret bestemmer. Vedtak skal proto kolleres, likeledes dissenser som forlanges protokollert.

 

·         Styret har disposisjonsrett over foreningens midler til alminnelige administrative formål. Det har også rett til å bevilge beløp til gjennomføring av Årsmøtets vedtak. Alle utbetalinger skal attesteres av leder og kasserer før utbetaling

 

·         Styret er beslutningsdyktig ved simpelt flertall

 

 

§ 11 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer krever 2 / 3 flertall av avgitte stemmer og må vedtas i vedtaksført ordinært- eller ekstraordinært Årsmøte. Endringene trer i kraft umiddelbart.

 

 

§ 12 Oppløsning,

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært Årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært Årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje, må vedtaket gjentas med 2/3 flertall.
Det kan velges et av-viklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får denne status om intet valg foretas.
I tilfelle oppløsning eller annet opphør av foreningen tilfaller foreningens eiendeler er veldedig formål eller en frivillig organisasjon som ekstraordinært årsmøte bestemmer. 


         

Vedtektene revidert i årsmøte 21.05.2011.

                            

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

23.06 | 22:23

hkuhvbb

...
01.04 | 12:32

Savner oppfølging av bildekatalogen. Påskene og sommerfestene de siste årene. Oppfordres til å sende bilder til post..... men de blir ikke lagt inn. Sensurert??

...
09.02 | 16:57
Turforslag har mottatt 3
01.12 | 08:00
Rømteland gruve har mottatt 1
Du liker denne siden